News

2017復活節15-16/4兩日一夜中山澳門團 May 3, 2017 15:02 1 Comment

Rides ride hard eat hard

第一日由深圳去中山(155km),頭半段尚算順利(雖然都有意外),但虎門過江後,就由車友一句: 「冇理由咁順利嘅,呔都冇爆一條」.... 事情就開始出現問題啦....


Rides Cycling Club - 11-24/4/2016 KOM Final Result April 27, 2016 18:23

Rides Cycling Club - 11-24/4/2016 KOM Final Result

Rides Cycling Club - 11-24/4/2016 KOM Week 1 Result April 18, 2016 20:42

Rides Cycling Club - 11-24/4/2016 KOM Week 1 Result